Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Základní informace

Základní informace

Základní škola
Komenského č. 393
439 81 Kryry

účinnost od 1.1. 2022

Provozní a vnitřní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na  základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní  stravování dětí, žáků, zaměstnanců škol a školských zařízení v době jejich pobytu ve škole.

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení a zaplacení obědů u vedoucí  školní jídelny.

Chování strávníků v jídelně:

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržovat pořádek. Podle zákona č.561/2004 sb., §31 odst. 2 a 3 mohou být za opakované nevhodné chování v jídelně (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči  spolužákům či zaměstnancům školy) vyloučeni ze stravování.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápoje. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Žáci si mohou odnášet pouze ovoce a balenou potravinu.

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků. Rozvrh dozoru je vyvěšen v jídelně.  Vzhledem k hygienickým předpisům a  zvýšenému epidemiologickému riziku je CIZÍM  OSOBÁM  VSTUP  ZAKÁZÁN !!!

Stravování o prázdninách:

Pobyt ve školní družině mimo vyučování (prázdniny) nelze považovat za celodenní výchovu a vzdělávání, ale za zájmovou činnost a nelze tedy poskytovat žákům během prázdnin ani v době mimořádného ředitelského volna zvýhodněné stravování. (zákon  č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119).

Závodní stravování:

Zabezpečuje příspěvková organizace (příspěvek z FKSP učitelům) jen po dobu jejich činnosti ve škole nebo školském zařízení, ne v době nepřítomnosti (novela zákona  č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech - § 33b.).

Pokud zaměstnanec onemocní a nestihne si odhlásit oběd, nemá nárok na příspěvek z FKSP (vyhláška č. 84/2005 Sb.). Zaměstnanec je povinen odhlásit si obědy již první den nemoci, pokud takto neučiní, bude mu účtována cena oběda i s veškerými náklady.  Dlouhodobě nemocní pracovníci platící účtem jsou povinni odhlásit si stravné na každý nový měsíc.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 24odst.:

Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytovat závodní stravování. Nárok na obědy nemají ani v době řádné dovolené, v době  neplaceného volna a na mateřské dovolené.

2. Provoz školní jídelny

Pracovní doba 6.00 - 14.30.

Výdejní doba:

Pro děti a zaměstnance 11.35 hod. – 13.30 hod.

Pro potřeby Města Kryry a cizí strávníky 11.00 hod. – 11.30 hod.

Výdej stravy do skleněných nádob je zakázán. Jídlo je určeno k přímé spotřebě a je nutno je zkonzumovat do 15.00 hod.

3. Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny - Milada Toušková
Kuchařky 5

Práci kuchařek organizuje a kontroluje vedoucí školní jídelny.

4. Cena stravného

 Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce (podle § 5 a přílohy č. 2). Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku.  Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31. srpna (včetně), kdy končí školní rok.

  kategorie: strávníci MŠ do 6 let

přesnídávka 10,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 10,- Kč
-----------------------------------------
celkem: 42,- Kč

  kategorie: strávníci MŠ 7 let a více

přesnídávka 10,- Kč
oběd 27,- Kč
svačina 10,- Kč
-------------------------------------------
celkem: 47,- Kč

kategorie: žáci ZŠ

Věk                   Plná cena           Dotovaná cena
7-10 let                 66,-                      30,-

11-14 let               76,-                      33,-

15 a více let         84,-                      35,-

Stravu za dotovanou cenu platí strávník a lze ji poskytnout pouze po dobu pobytu ve škole a v 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole.

  kategorie dospělí strávníci:

V souladu s Vyhl.č. 107/2005 Sb. O školním stravování, zejména pak Vyhl. Č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, jsou využívány prostředky státního rozpočtu dle § 160 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, protože se jedná o náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

Finanční norma potravin a úhrada stravného – zaměstnanci ZŠ a MŠ je 40,- Kč.

Dle pravidel pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činí příspěvek zaměstnancům ZŠ na oběd ve výši 18,- Kč. Inkasní cena oběda zaměstnance je 22,-Kč.

Důchodci ZŠ Kryry (osoby odcházející do důchodu ze ZŠ Kryry) – oběd 56,- Kč.

Finanční norma potravin je 42,- a 14,- Kč režijní náklady.

  kategorie: vyvařování pro potřeby Města Kryry: 

Jedná se o hospodářskou činnost MěÚ, která je personálně i organizačně oddělena. Finanční norma potravin je 42,- Kč, režijní náklady (voda,elektro,plyn,čistící prostředky, program PC, tisk složenek a stravenek, revize, opravy a další věcné náklady) jsou 19,- Kč

Cena oběda pro  strávníky města 61,- Kč.

  kategorie: cizí strávníci:

Cizím strávníkem se rozumí osoba, která vykonává práci související s činností základní školy Kryry, např. kontrolní orgány, pracovníci vykonávající školení, opravy,revize,kulturní představení pro žáky atd.

Osobu, která má nárok na odběr stravy určuje ředitelka ZŠ nebo vedoucí ŠJ. Škola neposkytuje stravování ostatním cizím osobám.

Cena stravného je stanovena 90,- Kč za jeden oběd.

5. Placení stravného

Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ číslo 1020259399/0800, VS jméno strávníka.

Při placení složenkou si strávník vyzvedne složenku, kterou zaplatí na poště a ústřižek o zaplacení předloží v kanceláři ŠJ.

6. Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 603 924 035, nebo na e-mail jidelnazskryry@seznam.cz den předem, nejpozději do 13.30 hod.

Pokud se nestihne oběd odhlásit do této doby, má strávník nárok na odběr oběda do jídlonosiče první den nemoci a ostatní dny se odhlásí!

Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku, propadá a není nárok na vrácení peněz.

Pokud není oběd uhrazen, nemůže být vydán!

V době prázdnin jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

7. Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování se provádí na konci školního roku.

(Pokud platí převodem z účtu) a to do 31.8.

8. Jídelní lístek

Na každý den je vyvěšen u vchodu do ŠJ a  na webových stránkách školy.

 

9. Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ.

10. Ukončení stravování

Stravování musí být zrušeno osobně, písemně nebo telefonicky u ved. ŠJ. Částka se vrací v plné výši. Žáci, kteří vycházejí z 9. třídy jsou odhlašováni automaticky.

Vedoucí školní jídelny                Ředitelka školy

p. Milada Toušková                      Ing. Hana Lehnerová

V Kryrech dne 1.9. 2022