Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Zápis do 1.třídy
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Základní informace

Základní informace

Základní škola
Komenského č. 393
439 81 Kryry

účinnost od 1.9. 2023

Provozní a vnitřní řád školní jídelny

 1. Zásady provozu

 Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na  základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní  stravování dětí, žáků, zaměstnanců škol a školských zařízení v době jejich pobytu ve škole.

 Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení a zaplacení obědů u vedoucí  školní jídelny.

 Chování strávníků v jídelně.

   Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržovat pořádek. Podle zákona č.561/2004 sb., §31 odst. 2 a 3 mohou být za opakované nevhodné chování v jídelně (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči  spolužákům či zaměstnancům školy) vyloučeni ze stravování.
 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápoje. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Žáci si mohou odnášet pouze ovoce a balenou potravinu.

   Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků. Rozvrh dozoru je vyvěšen v jídelně.  Vzhledem k hygienickým předpisům a  zvýšenému epidemiologickému riziku je CIZÍM  OSOBÁM  VSTUP  ZAKÁZÁN !!!

 Stravování o prázdninách:

   Pobyt ve školní družině mimo vyučování (prázdniny) nelze považovat za celodenní výchovu a vzdělávání, ale za zájmovou činnost a nelze tedy poskytovat žákům během prázdnin ani v době mimořádného ředitelského volna zvýhodněné stravování. (zákon  č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119).

 Závodní stravování:

 Zabezpečuje příspěvková organizace (příspěvek z FKSP učitelům) jen po dobu jejich činnosti ve škole nebo školském zařízení, ne v době nepřítomnosti (novela zákona  č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech - § 33b.).

 Pokud zaměstnanec onemocní a nestihne si odhlásit oběd, nemá nárok na příspěvek z FKSP (vyhláška č. 84/2005 Sb.). Zaměstnanec je povinen odhlásit si obědy již první den nemoci, pokud takto neučiní, bude mu účtována cena oběda i s veškerými náklady.  Dlouhodobě nemocní pracovníci platící účtem jsou povinni odhlásit si stravné na každý nový měsíc.
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 24odst.:
 Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytovat závodní stravování. Nárok na obědy nemají ani v době řádné dovolené, v době  neplaceného volna a na mateřské dovolené.

Čipy

Slouží k identifikaci strávníka a prokázání nároku na odběr stravy. Strávníci ho získají po odevzdání přihlášky, po zaplacení stravného a ceny čipu. Cena čipu je 120,- Kč a jedná se o vratnou zálohu, která je strávníkovi vrácena po ukončení stravování spolu s případným přeplatkem stravného. Čip musí být nepoškozený a nepopsaný. Pokud se strávník během školní docházky odhlásí nebo přeruší stravování na delší dobu než je 12 měsíců – musí čip vrátit (bude mu vrácena záloha). Čip takto dlouho nepoužívaný přestane být funkční – v případě, že jej strávník nevrátí, ztrácí nárok na vrácení zálohy na čip.

Při zapomenutí čipu si strávník vyzvedne u vedoucí ŠJ stravenku náhradní.

 

 1. Provoz školní jídelny

  Pracovní doba 6.00 hod. - 14.30 hod.

Výdejní doba:

Pro děti a zaměstnance 11,35 hod. – 13,30 hod.

Pro potřeby Města Kryry a cizí strávníky  11,00 hod. – 11,30 hod.

 Výdej stravy do skleněných nádob je zakázán. Jídlo je určeno k přímé spotřebě a je nutno je zkonzumovat do 15.00 hod.

 

 1. Zaměstnanci školní jídelny

  Vedoucí školní jídelny: Milada Toušková

  Kuchařky: 5

 

 

 1. Cena stravného

  Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce (podle § 5 a přílohy č. 2). Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku. Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31. srpna (včetně), kdy končí školní rok.

  kategorie: strávníci MŠ do 6 let
  přesnídávka 11,- Kč
  oběd 25,- Kč
  svačina 11,- Kč
  -----------------------------------------
  Celkem: 47,- Kč

kategorie: strávníci MŠ 7 let a více
přesnídávka 11,- Kč
oběd 30,- Kč
svačina 11,- Kč
------------------------------------------

celkem: 52,- Kč

kategorie: žáci ZŠ

Věk                                         Dotovaná cena

7-10 let                                              35,-

11-14 let                                            38,-

15 a více let                                       40,-

 Stravu za dotovanou cenu platí strávník a lze ji poskytnout pouze po dobu pobytu ve škole a v 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole.


 kategorie dospělí strávníci:

V souladu s Vyhl.č. 107/2005 Sb. O školním stravování, zejména pak Vyhl. Č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, jsou využívány prostředky státního rozpočtu dle § 160 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, protože se jedná o náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

Finanční norma potravin a úhrada stravného – zaměstnanci ZŠ a MŠ je 45,- Kč.

Dle pravidel pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činí příspěvek zaměstnancům ZŠ na oběd ve výši 18,- Kč. Inkasní cena oběda zaměstnance je 27,-Kč.

Důchodci ZŠ Kryry (osoby odcházející do důchodu ze ZŠ Kryry) – oběd 61,- Kč.

Finanční norma potravin je 47,- a 14,- Kč režijní náklady.

kategorie: vyvařování pro potřeby Města Kryry:

Jedná se o hospodářskou činnost MěÚ, která je personálně i organizačně oddělena. Finanční norma potravin je 47,- Kč, režijní náklady (voda,elektro,plyn,čistící prostředky, program PC, tisk složenek a stravenek, revize, opravy a další věcné náklady) jsou 19,- Kč

Cena oběda pro  strávníky města 66,- Kč.

 

kategorie: cizí strávníci:

Cizím strávníkem se rozumí osoba, která vykonává práci související s činností základní školy Kryry, např. kontrolní orgány, pracovníci vykonávající školení, opravy,revize,kulturní představení pro žáky atd.

Osobu, která má nárok na odběr stravy určuje ředitelka ZŠ nebo vedoucí ŠJ. Škola neposkytuje stravování ostatním cizím osobám.

Cena stravného je stanovena 95,- Kč za jeden oběd.

 1. Placení stravného
  Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ číslo 1020259399/0800, VS jméno strávníka.
  Při placení složenkou si strávník vyzvedne složenku, kterou zaplatí na poště a ústřižek o zaplacení předloží v kanceláři ŠJ.
 2. Odhlášky ze stravování
  Odhlášky ze stravování se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 603 924 035, nebo na e-mail jidelnazskryry@seznam.cz den předem, nejpozději do 13.30 hod.
  Pokud se nestihne oběd odhlásit do této doby, má strávník nárok na odběr oběda do jídlonosiče. První den nemoci a ostatní dny se odhlásí!
  Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku, propadá a není nárok na vrácení peněz.
  Pokud není oběd uhrazen, nemůže být vydán!
  V době prázdnin jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

 1. Vyúčtování
  Vyúčtování se provádí na konci školního roku a to 31.8.
 2. Jídelní lístek
  Na každý den je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na webových stránkách školy.
 3. Dotazy a připomínky
  Dotazy a připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ.

 

 1. Ukončení stravování
  Stravování musí být zrušeno osobně, písemně nebo telefonicky u ved. ŠJ. Částka se vrací v plné výši. Žáci, kteří vycházejí z 9. třídy jsou odhlašováni automaticky.

  Vedoucí školní jídelny                                         Ředitelka školy                                                                           
  p. Milada Toušková                                               Ing. Hana Lehnerová                                                                         

 

 V Kryrech dne 1.9.2023