Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Ředitelské volno
Školní družina
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
Školní družina
28
Školní družina
29
Školní družina
30 31
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Základní informace

Základní informace

Základní škola
Komenského č. 393
439 81 Kryry

účinnost od 1.9.2019

Provozní a vnitřní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na  základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní  stravování dětí, žáků, zaměstnanců škol a školských zařízení v době jejich pobytu ve škole.

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení a zaplacení obědů u vedoucí  školní jídelny.

Chování strávníků v jídelně:

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržovat pořádek. Podle zákona č.561/2004 sb., §31 odst. 2 a 3 mohou být za opakované nevhodné chování v jídelně (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči  spolužákům či zaměstnancům školy) vyloučeni ze stravování.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápoje. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Žáci si mohou odnášet pouze ovoce a balenou potravinu.

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků. Rozvrh dozoru je vyvěšen v jídelně.  Vzhledem k hygienickým předpisům a  zvýšenému epidemiologickému riziku je CIZÍM  OSOBÁM  VSTUP  ZAKÁZÁN !!!

Stravování o prázdninách:

Pobyt ve školní družině mimo vyučování (prázdniny) nelze považovat za celodenní výchovu a vzdělávání, ale za zájmovou činnost a nelze tedy poskytovat žákům během prázdnin ani v době mimořádného ředitelského volna zvýhodněné stravování. (zákon  č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119).

Závodní stravování:

Zabezpečuje příspěvková organizace (příspěvek z FKSP učitelům) jen po dobu jejich činnosti ve škole nebo školském zařízení, ne v době nepřítomnosti (novela zákona  č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech - § 33b.).

Pokud zaměstnanec onemocní a nestihne si odhlásit oběd, nemá nárok na příspěvek z FKSP (vyhláška č. 84/2005 Sb.). Zaměstnanec je povinen odhlásit si obědy již první den nemoci, pokud takto neučiní, bude mu účtována cena oběda i s veškerými náklady.  Dlouhodobě nemocní pracovníci platící účtem jsou povinni odhlásit si stravné na každý nový měsíc.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 24odst.:

Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytovat závodní stravování. Nárok na obědy nemají ani v době řádné dovolené, v době  neplaceného volna a na mateřské dovolené.

2. Provoz školní jídelny

Pracovní doba 6.00 - 14.30.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11.35 – 13.30, otevřeno do 14.00., pro odběr do jídlonosičů 10.30 – 11.00 hod.

Je zakázán odběr do skleněných nádob. Jídlo je určeno k přímé spotřebě a je nutno je zkonzumovat do 14.00 hodin.

3. Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny 1
Kuchařky 5

Práci kuchařek organizuje a kontroluje vedoucí školní jídelny.

4. Cena stravného

 Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce (podle § 5 a přílohy č. 2). Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku.  Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31. srpna (včetně), kdy končí školní rok.

1. kategorie: strávníci MŠ do 6 let

přesnídávka 9,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 8,- Kč
-----------------------------------------
celkem: 37,- Kč

2. kategorie: strávníci MŠ 7 let a více

přesnídávka 9,- Kč
oběd 25,- Kč
svačina 8,- Kč
-------------------------------------------
celkem: 42,- Kč

kategorie: strávníci ZŠ 7 – 10 let
oběd 25 ,- Kč

3. kategorie: strávníci ZŠ 11 – 14 let

oběd 28,- Kč

4. kategorie: strávníci ZŠ 15 a více let

oběd 30,- Kč

 

5. Placení stravného

Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ číslo 1020259399/0800, VS jméno strávníka.

Při placení složenkou si strávník vyzvedne složenku, kterou zaplatí na poště a ústřižek o zaplacení předloží v kanceláři ŠJ.

6. Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 603 924 035, nebo na e-mail jidelnazskryry@seznam.cz den předem, nejpozději do 13.30 hod.

Pokud se nestihne oběd odhlásit do této doby, má strávník nárok na odběr oběda do jídlonosiče první den nemoci a ostatní dny se odhlásí!

Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku, propadá a není nárok na vrácení peněz.

Pokud není oběd uhrazen, nemůže být vydán!

V době prázdnin jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

7. Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování se provádí na konci školního roku proběhne kdykoli po dohodě s vedoucí školní jídelny. Při vyúčtování stravného na konci školního roku zůstanou zbylé finanční prostředky na kontě strávníků, a budou převedeny na nový školní rok, případně navráceny na konto zákonného zástupce dítěte. U strávníků, kteří končí, bude převeden zůstatek na základě pokynů zákonných zástupců bud zpět na jejich konto, případně převedeno sourozencům. 

8. Jídelní lístek

Na každý den je vyvěšen u vchodu do ŠJ a  na webových stránkách školy.

9. výdej cizím strávníkům

Strávník, který si objednal stravu musí odevzdat do školní jídelny jídlonosič den dopředu, řádně umytý a podepsaný. Jídlonosič se každý den po příjmu dezinfikuje. Strava pro cizí strávníky se vydává do jídlonosičů ve varně od 10 hod. do 10.30 hod. V 10.30 hod se opět dezinfikují veškeré plochy ve varně. V 10.30 se jídlonosiče vydají na rampu před školní kuchyní, kde si je strávníci sami odebírají.

10. Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ.

10. Ukončení stravování

Stravování musí být zrušeno osobně, písemně nebo telefonicky u ved. ŠJ. Částka se vrací v plné výši. Žáci, kteří vycházejí z 9. třídy jsou odhlašováni automaticky.

Vedoucí školní jídelny                Ředitelka školy

p. Milada Toušková                      Ing. Hana Lehnerová

V Kryrech dne 1.9. 2021