ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Provozní a vnitřní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

 Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na  základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní  stravování dětí, žáků, zaměstnanců škol a školských zařízení v době jejich pobytu ve škole.

 Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení a zaplacení obědů u vedoucí  školní jídelny.

 Chování strávníků v jídelně.

   Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržovat pořádek. Podle zákona č.561/2004 sb., §31 odst. 2 a 3 mohou být za opakované nevhodné chování v jídelně (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči  spolužákům či zaměstnancům školy) vyloučeni ze stravování.
 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápoje. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Žáci si mohou odnášet pouze ovoce a balenou potravinu.

  Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápoje. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Žáci si mohou odnášet pouze ovoce a balenou potravinu.

   Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků. Rozvrh dozoru je vyvěšen v jídelně.  Vzhledem k hygienickým předpisům a  zvýšenému epidemiologickému riziku je CIZÍM  OSOBÁM  VSTUP  ZAKÁZÁN !!!

 Stravování o prázdninách:

   Pobyt ve školní družině mimo vyučování (prázdniny) nelze považovat za celodenní výchovu a vzdělávání, ale za zájmovou činnost a nelze tedy poskytovat žákům během prázdnin ani v době mimořádného ředitelského volna zvýhodněné stravování. (zákon  č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119).

 Závodní stravování:

 Zabezpečuje příspěvková organizace (příspěvek z FKSP učitelům) jen po dobu jejich činnosti ve škole nebo školském zařízení, ne v době nepřítomnosti (novela zákona  č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech - § 33b.).

 Pokud zaměstnanec onemocní a nestihne si odhlásit oběd, nemá nárok na příspěvek z FKSP (vyhláška č. 84/2005 Sb.). Zaměstnanec je povinen odhlásit si obědy již první den nemoci, pokud takto neučiní, bude mu účtována cena oběda i s veškerými náklady.  Dlouhodobě nemocní pracovníci platící účtem jsou povinni odhlásit si stravné na každý nový měsíc.

  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 24odst.:
 Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytovat závodní stravování. Nárok na obědy nemají ani v době řádné dovolené, v době  neplaceného volna a na mateřské dovolené.

2. Provoz školní jídelny

  Pracovní doba 6.00 - 14.30.
  Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11.35 – 13.30, otevřeno do 14.00., pro odběr do jídlonosičů 11.00 – 11.30 hod.
  Je zakázán odběr do skleněných nádob. Jídlo je určeno k přímé spotřebě a je nutno je zkonzumovat do 15.00 hodin.

3. Zaměstnanci školní jídelny

  Vedoucí školní jídelny
  Kuchařky

  Práci kuchařek organizuje a kontroluje vedoucí školní jídelny
4. Cena stravného

   Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce (podle § 5 a přílohy č. 2). Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku. Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31. srpna (včetně), kdy končí školní rok.

1. kategorie: strávníci MŠ do 6 let
přesnídávka 9,- Kč
oběd 17,- Kč
svačina 6,- Kč
-----------------------------------------
celkem: 32,- Kč

2. kategorie: strávníci MŠ 7 let a více
přesnídávka 9,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 6,- Kč
-------------------------------------------
celkem: 37,- Kč

kategorie: strávníci ZŠ 7 – 10 let
oběd 22 ,- Kč

3. kategorie: strávníci ZŠ 11 – 14 let
oběd 25,- Kč

4. kategorie: strávníci ZŠ 15 a více let
oběd 27,- Kč

5. Placení stravného
  Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostní na stravovací účet ŠJ číslo 1020259399/0800, VS jméno strávníka.
  Při placení složenkou si strávník vyzvedne složenku, kterou zaplatí na poště a ústřižek o zaplacení předloží v kanceláři ŠJ.


6. Odhlášky ze stravování
  Odhlášky ze stravování se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 603 924 035, nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cz a na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. den předem, nejpozději do 14.00 hod.
  Pokud se nestihne oběd odhlásit do této doby, má strávník nárok na odběr oběda do jídlonosičů první den nemoci a ostatní dny se odhlásí!
  Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku, propadá a není nárok na vrácení peněz.

  Pokud není oběd uhrazen, nemůže být vydán!
  V době prázdnin jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

7. Vyúčtování na konci školního roku
  Vyúčtování se provádí na konci školního roku a v prosinci. / Pokud platí převodem z účtu/.

8. Jídelní lístek
  Na každý den je vyvěšen u vchodu do ŠJ, v jídelně, na webových stránkách školy a na www.strava.cz

9. Dotazy a připomínky
  Dotazy a připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ.

10. Ukončení stravování
  Stravování musí být zrušeno osobně, písemně nebo telefonicky u ved. ŠJ. Částka se vrací v plné výši. Žáci, kteří vycházejí z 9. třídy jsou odhlašováni automaticky.

  Vedoucí školní jídelny                                                                                                                    
   p. Milada Toušková                                                                                                                              

 Ředitelka školy                                                                                                                     
  Ing. Hana Lehnerová                                                                                                                               

 

 V Kryrech dne 2.5. 2018